| |
   | Login |
Số phân cấp: VR021844 Tên tàu: VIỆT THẮNG 68 Số IMO: 9269312
  Đặc trưng phân biệt   Phân cấp   Kích cỡ tàu   Thân tàu, Sức chứa và thiết bị   Phần máy